บริบทของกลุ่ม

กลุ่มวิสาหกิจฟาร์มผึ้งชัยอารีย์  เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้ง จังหวัดแพร่จำกัด ผลิตน้ำผึ้งจากดอกลำไยแท้ 100%  รวมทั้งรวงผึ้งและจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงผึ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 25 ม.2 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130  เบอร์โทร 082 -3693953 ถือเป็นวิสาหกิจชุมชนรายเดียว ที่ผลิตน้ำผึ้งแบบรวมกลุ่มกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้ง จังหวัดแพร่และจัดจำหน่ายเอง โดยนำรังผึ้งไปจัดตั้งในสวนลำไย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 2 ครั้งในช่วงต้นปี ประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และช่วงปลายปี จากนั้นนำรังผึ้งมาสลัดน้ำผึ้งออก กรองน้ำผึ้งให้สะอาด นำไประเหยน้ำออก ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และกรอกใส่ภาชนะ

โครงสร้างองค์กร

          1.   คุณปฐมภรณ์  แนวหลาน                       ประธาน

          2.   คุณลัดดา       แนวหลาน                       รองประธาน