ติดต่อ

กลุ่มน้ำผึ้งชัยอารีย์
25 ม.2 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

โทร 082 -3693953